Tác giả :

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

             ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾                                                   

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
(Ban hành theo Quyết định số 813/QĐ-ĐHSPKT-TCCB, ngày 23/3/2015)

a.  Chức năng

1. Đề xuất các mục tiêu, giải pháp chiến lược; điều chỉnh các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn của  nhà trường;
2. Triển khai, giám sát việc thực hiện các kế hoạch chiến lược phát triển trường;
3. Thừa lệnh Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo các đơn vị về thực hiện kế hoạch chiến lược của nhà  trường.

b.    Nhiệm vụ

1.  Xây dựng quy trình chiến lược:
-       Chủ trì đề xuất xây dựng chiến lược phát triển nhà trường phù hợp với môi trường bên trong và bên ngoài;
-       Xác định và đề xuất ý kiến tư vấn định hướng cho các chiến lược và mô hình hoạt động mới để nhà  trường phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập quốc tế;
-       Định kỳ hàng năm tổ chức rà soát, biên soạn và trình phê duyệt kế hoạch chiến lược của Trường.
2. Thực hiện quy trình chiến lược:
-       Chủ trì quản lý, triển khai, giám sát viêc thực hiện các chiến lược của nhà trường;
-       Định hướng, cập nhật thông tin trong kế hoạch chiến lược của nhà trường trình Ban giám hiệu và Hội đồng  khoa học và đào tạo nhà trường. 
-       Phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu điều chỉnh cơ cấu tổ chức, điều chỉnh các quy trình hoạt  động phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường;
-      Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông về chiến lược phát triển trường đến các bên liên quan để  xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu nhà trường hiệu quả;
-      Đánh giá; báo cáo đột xuất, định kỳ tổng kết hoạt động của các đơn vị trong thực hiện kế hoạch chiến  lược và các mục tiêu chiến lược.
3. Điều chỉnh chiến lược:
-       Chủ trì thực hiện phân tầng thực hiện kế hoạch chiến lược đến các đơn vị phòng/khoa/ban;
-       Quản lý dữ liệu chiến lược để tư vấn ra quyết định về chiến lược và hoạt động chiến lược;
-       Định kỳ hiệu chỉnh kế hoạch chiến lược của Trường.
4. Quản trị và giám sát cơ cấu chiến lược:
-       Xác định cơ cấu chiến lược hợp lý;
-       Thiết kế quy trình xây dựng và thực hiện chiến lược;
-       Lập kế hoạch và xây dựng chiến lược;
-       Phân kỳ và soát xét các chiến lược;
-      Phối hợp với các đơn vị giám sát triển khai các mục tiêu chiến lược trọng điểm đảm bảo phát triển bền  vững và hội nhập;
-       Phân tích các thống kê từ các đơn vị theo định kỳ hoặc theo yêu cầu; Xử lý và cung cấp thông tin để lãnh  đạo ra các quyết định chiến lược kịp thời;
-       Quản lý các sáng kiến chiến lược.
5. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

File đã duyệt


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 32,680

Tổng truy cập:427,020